Make your own free website on Tripod.com

KERTAS KERJA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (MTT 2703)

PENGENALAN PROSEDUR PENGURUSAN PEKERJAAN

 

Prosedur pengurusan pekerjaan adalah satu bahagian yang penting dalam pengurusan manusia. Dari hari ke sehari manusia memerlukan pengurusan yang bijak dan berkesan, oleh itu prosedur pengurusan pekerjaan merupakan satu proses yang dikehendaki dan menurut undang-undang yang sah. Prosedur-prosedur tersebut seperti berikut:

 1. Rekod-rekod personel
 2. Semakan kehadiran dan tidakhadiran
 3. Pemberhentian
 4. Penempatan semula
 5. Persamaan peluang dan hak dalam pekerjaan
 6. Polisi-polisi berkaitan larangan merokok dan penyalahgunaan dadah.
 7. Akta Rahsia Rasmi
 8. Pencegahan rasuah dan penyalahgunaan kuasa
 9. Penderaan Ras dan jantina

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. : REKOD-REKOD PERSONEL

Setiap organisasi mestilah meyimpan rekod- rekod yang lengkap bagi setiap ahli pekerjanya. Tidak semua perkara ini adalah kehendak yang menurut undang-undang yang sah seperti kontrak pekerjaan dan bayaran serta maklumat mengenai faedah tetapi ia juga penting untuk pengurusan sumber manusia yang berkesan. Tanpa rekod-rekod ini pihak pengurusan akan menghadapi kesukaran untuk merancang kehendak pekerja dimasa hadapan, membina program latihan yang kos efektif atau mengurus organisasi dengan perlaksanaan yang baik.

Rekod-rekod asas yang dikehendaki adalah terdiri daripada :

 1. Maklumat peribadi yang lengkap bagi setiap pekerja.
 2. Sejarah pekerjaan pekerja.
 3. Maklumat yang lengkap mengenai pekerjaan termasuk jawatan, bahagian, kedudukan, kelulusan dan sebagainya.
 4. Tempoh dan keadaan yang berkaitan dengan pekerjaan.
 5. Rekod kehadiran pekerja.
 6. Rekod disiplin pekerja.
 7. Sebarang latihan-latihan yang telah diberikan kepada pekerja..
 8. Sebarang maklumat mengenai nilaian persembahan (performance).
 9. Data penilaian pekerjaan.

Organisasi seharusnya mempunyai maklumat yang mencukupi, yang mana ianya dapat menganalisa para pekerja melalui umur, tempoh perkhidmatan, kadar gaji dan jantina. Ia sepatutnya mampu untuk menyediakan ringkasan data mengenai kadar pengantian buruh dan kadar penahanan, kehadiran, semakan kehadiran, gaji dan upah, serta kemalangan.

Maklumat mestilah mengcukupi untuk organisasi menanggung penyeliaan kesusilaan dan etika dengan itu pihak pengurusan dapat meyempurnakan polisi pekerjaan yang berkesan. Berbagai-bagai kaedah atau bentuk peyimpanan rekod personel, dalam bentuk kad indek di dalam sistem komputer. Sistem yang sebenarnya dilakukan adalah bergantung kepada nombor pekerja yang terlibat. Bagaimanapun, dimana jua peyimpanan rekod pekerja di dalam komputer ia mestilah mengikut Akta Perlindungan Data, 1984.

1.1: Pengunaan Sistem Maklumat Personel Perkomputeran (CPIS)

Sistem Maklumat Personel Perkomputeran (Computerized Personnel Information System - CPIS) boleh mengurangkan penglibatan tenaga buruh di dalam penyelangaraan rekod. personel, ia juga akan menpercepatkan penerimaan data dan boleh digunakan sebagai panduan dan plan sumber manusia (lihat jadual 1). Melalui penyatuan sistem ini dengan pendaftaran nama pekerja yang dibayar gaji oleh majikan boleh dilakukan atau diramalkan. Disamping itu kegunaan rangkaian ini juga boleh memberikan berbagai-bagai jalan masuk bagi kawalan luaran yang berbentuk geografi kepada sistem maklumat, oleh yang demikian pengurangan jumlah tulisan atau komunikasi melalui telefon. Surat elektronik (e-mail) juga menyediakan medium komunikasi yang cepat. Banyak sistem multimedia yang digunakan hari ini boleh memasukkan peribadi yang lengkap bagi beribu-ribu individu pekerja bersertakan dengan gambar. Sebagai contoh sebuah organisasi iaitu Whitbread Inns, yang mana bertanggungjawab ke atas 1600 perumahan awam dan 22,000 kakitangan mempunyai skim bonus intensif yang dikenali sebagai 'Share-inn success scheme' di mana ia memberikan mata kepada kumpulan rumah awam berdasarkan kepada jualan dan jam bekerja.

Data yang diadili ini diperolehi daripada sistem teks video yang diambil dari daftar nama pekerja mingguan dan perangkaan perniagaan, dan data daripada buku akaun umum serta sistem daftar nama pekerja yang dibayar gaji oleh majikan. Maklumat ini dicantumkan dengan data daripada sistem maklumat personel untuk menghasilkan target bagi perjalanan dan jualan produk.

2.0 : Semakan kehadiran dan tidak hadir

Ketidakhadiran merupakan masalah yang penting, anggaran kos di UK sangat besar bagi seorang pekerja iaitu $13 billion setahun. Kajian telah dibuat di mana pada tahun kebelakangan ini, kadar ketidakhadiran di UK adalah lebih tinggi berbanding negara lain di Eropah. Pada tahun 1993, satu kajian menunjukkan kadar ketidakhadiran di Britain ialah 11.8% berbanding dengan 5.9% di Perancis, 5.4% di Netherlands, 3.8% di Belgium, 3.0% di German Barat dan Sweden dan 2.9% di Italy. Terdapat banyak kajian kebelakangan ini dijalankan tetapi tidak menunjukkkan sebarang perubahan yang teguh. Dianggapkan semua statistik dikumpulkan secara keketatan/kekerasan yang sama, adalah sangat penting bagi Britain terutamanya mestilah mencuba untuk mengawal ketidakhadiran dan untuk mengurangkannya seboleh mungkin.

Ketidakhadiran dalam konteks ini merujuk kepada keadaan di mana individu pekerja yang dijadualkan untuk bertugas tidak ada pada masa yang ditetapkan untuk sebarang alasan. Alasan yang diberikan mungkin sakit atau beberapa alasan lain yang menyebabkan ketidakhadiran ini berlaku. Contohnya ketidakhadiran boleh berlaku disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

Peringkat pertama dalam proses pengurusan ketidakhadiran ialah memastikan bahawa maklumat yang tepat dan dapat digunakan oleh kedua-dua pihak samada pihak individu atau peringkat organisasi, oleh itu masalah boleh diperhatikan dan diuruskan. Maklumat yang perlu dikekalkan termasuk :

 

Terdapat juga beberapa pendekatan-pendekatan yang strategik yang boleh digunakan dalam mengurangkan tahap ketidakhadiran antaranya adalah seperti berikut:

5.0 : PERSAMAAN PELUANG DAN HAK DALAM PEKERJAAN

Undang-undang hak awam interprestasi pengadilan tentang undang-undang itu dan banyak lagi garis panduan yang dikeluarkan oleh agensi peraturan persekutuan telah mengharamkan diskriminasi berdasarkan bangsa, agama, asal-usul, kerakyatan, umur, jantina dan kecacatan fizikal. Pendek kata, ia telah cuba untuk merangkakan dasar kebangsaan tentang peluang pekerjaan yang saksama. Meskipun tidak ada undang-undang sepanjang ini telah cuba mendefinisikan denagn tepat istilah diskriminasi, dalam kontek gunatenaga ia boleh ditinjau secara luas sebagai pemberi kebaikan (atau keburukan) secar tidak adil kepada anggota sesuatu kumpulan berbanding dengan anggota kumpulan-kumpulan lain. Keburukan ( adakalanya dikenali sebagai "kesan buruk") biasanya mengakibatkan penafian atau pembatasan peluang pekerjaan atau ketidaksamaan dalam tempoh atau faedah pekerjaan

Penting untuk ditegaskan bahawa apabila saja terdapat lebih calon daripada jawatan yang ada, mereka akan memilih yang mempunyai keutamaan daripada yang lain. Pemilihan menyiratkan pengecualian. Dan selama mana pengecualian didasarkan pada apa yang dapat diperlihatkan sebagai kriteria berkait kerja, maa bentuk diskriminasi demikain sama sekali wajar. Hanya apabila calon dikecualikan atas beberapa asas yang berkaitan dengan kerja (contohnya umur, bangsa, jantina atau ciri-ciri lain yang lazim kepada kumpulan tertentu tetapi tidak mempunyai sebarang kaitan dengan kemampuan untuk belajar dan melakukan tugas yang diperlukan oleh pekerja itu) barulah ia terkandung sebagai diskriminasi tak adil dan bertentang dengan undang-undang. Peluang pekerjaan saksama bermaksud bahawa organisasi mesti memberikan bakal calon peluang yang sama untuk ditimbangkan di dalam pekerjaan.

Ini menyiratkan beberapa perkara:

1 - Bakal calon mesti dimaklumkan pekerjaan tersedia (proses pengambilan).

2 - Calon mesti dinilai berdasarkan ciri-ciri yang benar-benar memberikan perbezaan antara kejayaan dan kegagalan dalam pekerjaan (proses pemilihan, kenaikan pangkat atau perberhentian sementara).

3 - Pekerja mesti dilayani dengan sama ketika di dalam pekerjaan ( contohnya gaji sama bagi kerja yang sama, faedah sama, kebebasan dari penganaiyaan seks) meskipun terdapat undang-undang negeri dan persekutuan tentang isu ini, ia membayangkan asas jumlah kes mahkamah yang bertimbun, menandakan bahawa stereotaip dan prejudis rtidak berkubur dengan cepat dan mudah.

Diskriminasi adalah satu fenomena yang begitu komplek dan tersendiri yang boleh mengambil sekurang-kurangnya lima bentuk yang berlainan:

1 - Diskriminasi dengan sengaja adalah penglahiran secara terbuka akan kebencian, kekasaran atau ketidaksamaan secara terang terhadap para anggota kumpulan tertentu tanpa mengira keupayaan berkait kerja para individu. Contohnya:

2 - Layanan tak sama ialah satu bentuk diskriminasi yang menggunakan satu set piawai tatacara, atau kemudahan dalam menangani dengan satu kumpulan tertentu dan menggunakan beberapa set piawai tatacara dan kemudahan yang lain untuk melayani semua kumpulan lain.

6.0: POLISI-POLISI BERKAITAN LARANGAN MEROKOK DAN PENYALAHGUNAAN DADAH

6.1: Larangan Merokok

Tabiat merokok semakin berleluasa walaupun kerajaan begitu bersungguh-sungguh untuk membasmi tabiat yang hodoh ini di kalangan warganegara ini. Kedinginan hebahan fatwa ini perlu diperbaiki segera sekiranya orang-orang Islam khasnya prihatin tentang kedudukan ummah terutama sekali di kalangan kaum remaja.

Fatwa yang memutuskan bahawa tabiat merokok itu adalah haram merupakan langkah permulaan yang amat baik. Malangnya usaha murni ini seolah-olah tidak berkesampaian. Perlaksanaannya terbengkalai sebegitu lama dan tidak menampakkan apa-apa tindak-tanduk yang sistematik dalam memperkenalkannya kepada masyarakat Islam khasnya.Suara-suara sumbang telah mula kedengaran agar fatwa ini ditimbang semula.

Dalam merealisasikan larangan merokok ini beberapa kaedah dan penglibatan golongan-golongan yang tertentu perlu diambilkira antaranya :

6.2: Tindakan undang-undang dan dasar

Kempen kesedaran untuk pelajar-pelajar sekolah mengenai pengharaman rokok. Pindaan Enakmen Undang-undang Majlis Agama bahawa merokok adalah haram bagi orang-orang Islam mencadangkan semua Majlis Agama Islam Negeri menerima pakai fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Agama Fatwa Kebangsaan yang mana merokok adalah haram bagi orang-orang Islam. Dalam menangani masalah ini , kerajaan perlu menggariskan dasar-dasar untuk mengawal pengeluaran dan penjualan rokok supaya tidak berleluasa sewenang-wenangnya. Antara dasar-dasar tersebut adalah seperti yang di bawah :

   1. Aktiviti Sukan
   2. Aktiviti hiburan

6.3 : Penyalahgunaan Dadah

PENGGUNAAN DADAH merupakan satu-satunya masalah kesihatan dan sosial paling rumit yang sedang dihadapi oleh negara. Masalah ini telah mula diperkatakan sejak tahun 70-an lagi, tetapi sehingga kini masih tidak menampakkan perubahan positif hinggakan Perdana Menteri sendiri terpaksa membuat teguran. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Dadah Kebangsaan, walaupun bilangan penagih yang dikesan pada tahun 1996 ialah 30,598 orang iaitu lebih rendah berbanding dengan tahun sebelumnya, namun bilangan penagih baru menunjukkan jumlah meningkat semenjak tahun 1990 .(lihat lampiran).

Masalah dadah sebenarnya adalah masalah sejagat. Laporan menunjukkan aktiviti penghasilan pelbagai jenis bahan dadah sentiasa meningkat. Ini disokong pula oleh permintaan yang tinggi. Berakhirnya perang dingin antara kuasa-kuasa besar dunia, telah membawa kesan negatif dalam usaha membanteras dadah. Ini kerana dunia kini dianggap tidak mempunyai sempadan lagi dan semua orang bebas keluar masuk ke sesebuah negara tanpa banyak sekatan. Tambahan pula, sistem komunikasi dan pengangkutan masa kini yang semakin canggih membantu melicinkan pergerakan penyeludupan dadah. Bagi mereka yang terlibat dengan kegiatan dadah, perkembangan seumpama ini sememangnya dinantikan kerana operasi mereka menjadi lebih lincah dan meluas.

Sebagai sebuah rantau yang dikatakan banyak menerima perubahan serta pembangunan, Asia Pasifik termasuk Malaysia turut mengalami pelbagai gejala sosial. Penggunaan dadah terutamanya di kalangan remaja amat membimbangkan dan masih belum dapat diselesaikan. Apa yang lebih membimbangkan ialah penggunaan dadah berkait rapat dengan bermacam penyakit sosial seperti pelacuran, lepak dan perjudian selain daripada berbagai ancaman kesihatan. Perkara inilah yang banyak menggugat dan memudaratkan keadaan sesebuah negara sama ada dalam bidang ekonomi, sosio-budaya, politik mahupun keselamatan. Dengan perkataan lain, kemajuan serta pembangunan yang kita capai dan kecapi selama ini tidak akan berkekalan sekiranya masalah dadah tidak dapat diatasi segera.

 

6.4: Kesan-kesan Pengambilan Dadah Terhadap Manusia

Secara ringkas, kesan yang dialami oleh penagih dadah dapat dikategorikan kepada tiga iaitu, kesan fizikal, kesan psikologi

dan kesan sosial.

a. Kesan Fizikal

Keadaan diri tidak terurus.

Proses kehidupan menjadi tidak normal.

Kadar pernafasan menjadi tidak normal.

Degupan jantung berkurangan.

Tubuh menggigil akibat penurunan kadar metabolisma badan.

Mata menjadi merah dan kuyu.

Berat badan menurun.

Sawan dan gangguan otak.

b. Pengambilan secara Suntikan

Meningitis - penyakit jangkitan otak.

Tetanus atau penyakit kancing gigi.

Endokarditis - penyakit jangkitan jantung.

AIDS, Hepatitis B, C dan D.

Bisul, kudis, kurap dan pelbagai penyakit kulit lain, khususnya di tapak suntikan.

 

 

 

c. Pengambilan melalui Mulut

Kerosakan paru-paru dan hati.

Kerosakan sistem penghadaman (zat makanan tidak mencukupi).

Kerosakan buah pinggang.

Otot-otot badan mengecut (badan lesu dan tidak bermaya).

Berat badan menurun dan berkemungkinan lumpuh.

d. Kesan Psikologi

Euforia (rasa seronok dan khayal).

Hilang kawalan diri dan pemikiran.

Tolerans.

Keluh kesah, tidak memberi tumpuan dan menderita.

Mata berair, hidung berhingus, perut sakit dan perit, muntah dan cirit- birit.

Bertindak ganas dan hilang kawalan emosi.

Gangguan mental dan menjadi tidak waras.

e. Kesan Sosial

Hilang minat dan tidak bertanggungjawab terhadap pekerjaan.

Prestasi dan disiplin kerja merosot.

Memencilkan diri dari anggota masyarakat lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0 : AKTA RAHSIA RASMI

 

7.1: Peraturan Pemeliharaan Rekod-Rekod Kerajaan:

 

 

 

 

 

 

8.0 : PENCEGAHAN RASUAH DAN PENYALAHGUNAAN KUASA

	Perkataan "rasuah" berasal daripada perkataan Arab yang berbunyi "al-risywah". Dalam Al-Quran rasuah digolongkan dalam kata umum batil, iaitu meliputi juga perbuatan jenayah lain seperti merompak, memeras ugut dan menipu. "rasuah" ataupun "corruption" dalam Bahasa Inggeris,  tidak diberi definisi di dalam undang-undang Malaysia.
	Walau bagaimanapun ada beberapa definisi yang telah diberi oleh beberapa pihak yang pakar dalam bidang ini.  Di dalam kamus Concise Law Dictionary. P. G. Osborne memberi definisi "bribery and corruption" sebagai perbuatan "giving or offering any reward to any person to influence his conduct; or the receipt of such reward"  John B. saunders pula dalam kamus Mozley and Whiteley’s Law Dictionary memberi definisi "the Taking or giving of money for the performance or non-performance of a public duty".
Jenayah rasuah adalah satu  tegahan agama.  Allah s.w.t.  berfirman yang bermaksud:-	
"Dan janganlah  kamu  makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian  dari  harta manusia dengan (berbuat) dosa , padahal kamu mengetahui salahnya)".
                         (Surah Al-Baqarah, ayat 188)Y.A.B. Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamed pula menyatakan:-
"Corruption is better known as a practice whichenables someone to obtain remuneration throughillegitimate means".

8.1 : Akta Pencegahan Rasuah, Seksyen 17, 1997 
1. Mana-mana pegawai badan awam yang diberi, dijanjikan, atau  ditawarkan, apa-apa
   suapan dengan melanggar mana-mana peruntukan Akta ini hendaklah melaporkan pemberian, janji atau tawaran itu, beserta dengan nama, jika diketahui, orang yang memberikan,  menjanjikan atau menawarkan suapan itu kepadanya kepada pegawai Badan atau pegawai polis yang paling hampir.
2. Mana-mana  orang  yang  tidak  mematuhi  subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh  didenda tidak  melebihi satu  ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.
3.  Mana-mana orang yang daripadanya suapan telah diminta atau  diperoleh,  atau   suatu percubaan telah dibuat  untuk memperoleh suapan  itu,  dengan  melanggar  mana-mana peruntukan Akta ini, hendaklah seawal yang mungkin selepas itu melaporkan permintaan atau perolehan,  atau percubaan untuk memperoleh,  suapan itu berserta dengan perihalan yang lengkap dan benar dan, jika diketahui, nama orang yang meminta, atau memperoleh, atau cuba memperoleh, suapan daripadanya itu kepada pegawai Badan atau pegawai polis 

9.0 : PENDERAAN RAS DAN JANTINA

Dalam banyak kes tentang isu ini, wanita dan bukannya lelaki lebih kerap menanggung penganiayaan seks di tempat kerja. Pencabulan demikian boleh termasuk dalam diskriminasi seks yang salah di sisi undang-undang. Kelihatan seakan-akan isu ganggu seks bukan merupakan pokok persoalan perundangan. Pada tahun 1936, seorang pengulas undang-undang menyatakan sikap penyelia (lelaki) yang tipikal terhadap eksploitasi pertimbangan jantina dari pekerja wanita apabila beliau berkata, "Tidak ada salahnya dengan bertanya!" Ketika itu mahkamah mendapati bahawa seseorang wanita tidak mempunyai penyelesaian sah kecuali beliau benar-benar dicabul atau dibelasah. Hari ini terdapat pandangan yang lebih luas tentang apa yang terangkum dalam kelakuan liar, tetapi agak hairan kerana masih terlalu sukar untuk mendifinasikan ancaman seks. Barangkali definisi terkini yanag terbaik ialah ialah yang diusulkan oleh Tenaga Petugas Michigan tentang Ancaman Seks di Tempat kerja:

"Ancaman seks termasuk penganiayaan berterusan atau berulang kali dalam bentuk seksual yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, komen grafik tentang tubuh mangsa, barang atau gambar cadangan yang berbentuk seksual di tempat kerja, perkatan lucah digunakan untuk menggambarkan mangsa atau ajakan yang berbentuk seks. Ancaman seks juga termasuk ugutan atau sindiran yang tidak diikuti oleh penyerahan seksual akan secara buruk mempengaruhi pekerjaan, gaji, kenaikan pangkat, tugas atau giliran yang diberikan, kedudukan akademik atau keadaan mangsa lain yang mempengaruhi kehidupan mangsa".

Definisi ini memperinci contoh kelakuan liar di tempat kerja. Suruhanjaya Peluang Pekerjaan Saksama telah mengeluarkan garis panduan tentang ancaman seks. Badan ini menunjukkan bahawa ia adalah satu bentuk diskriminasi seks di bawah Bahagian VII Akta Hak Awam tahun 1964. Mahkamah telah bertindak lebih jauh lagi dengan menganggap bahawa majikan bertanggungjawab walaupun jika mereka tidak tahu menahu tentang kelakuan penyelia. Sebagai contoh, sebuah mahkamah rayuan persekutuan menganggap Avco Corporation of Nashville, Tennessee bertanggungjawab terhadap tidakan ancaman seks salah seorang penyelianya terhadap dua setiausaha wanita yang bekerja di bawah pengawasan penyelia tersebut. mahkamah mendapati bahawa majikan mempunyai dasar tentang penganiayaan seks tetapi gagal menguatkuasakannya dengan berkesan. Pada bulan November tahun 1982, lapan pelombong wanita menang bicara dari Consolidated Coal Co. dalam saman terhadap penindasan seks sebanyak $5.5 juta dengan kes ini dijadikan kes teladan. Dengan mendakwa bahawa kebersendirian mereka dicabuli, wanita-wanita tersebut menuduh pelombong lelaki mengintai mereka semasa mereka mandi dan memakai pakaian.

9.1 : Tindakan pencegahan oleh majikan

Apa yang boleh dilakukan oleh majikan untuk mengelak daripada ditanggungjawabkan terhadap tindakan ancaman seks oleh pengurus atau pekerjanya? Sesuatu dasar yang berkesan haruslah mempunyai ciri-ciri berikut :

1 - Kenyataan dari ketua eksekutif yang mencatat dengan tegas bahawa ancaman seks tidak dipandang ringan

2 - Definisi yang munasabah tentang ancaman seks.

3 - Kenyataan jelas mengenai hukuman yang mungkin dikenakan terhadap mereka yang melanggar peraturan dan perlindungan bagi mereka yang membuat dakwaan.

4 - Kenyataan jelas bahawa tindakan tindakbalas terhadap seseorang pekerja yang membuat aduan tidak akan ditolak ansur.

Latihan dan prosedur ketakpuashatian harus melengkapi dasar demikian kerana mahkamah telah memperincikan bahawa majikan dijangkakan akan mengambil tindakan pembetulan sebaik-baik saja mereka sedar berlakunya ancaman seks. Tindakan demikian tidak terhad pada hubungan penyelia-subordinat sahaja. garis panduan EEOC menanggap majikan bertanggungjawab bagi penganiayaan seseorang pekerja oleh bukan pekerja, misalnya pelanggan. Prosedur ketidakpuashatian itu seharusnya membantu pekerja dalammemberitahu pihak pengurusan tentang masalah. Pihak pengurusan kemudian akan mengambil tindakan segera dan keras dalam rangka mengelakkan tanggungan sah di bawah garis panduan EEOC.